Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

W myśl nowych przepisów wspomniany operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami. W tym zakresie wskazówką jest właściwy organ wydający zezwolenie.

 

Operat może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie PPOŻ

 

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

  • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
  • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

 

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP.