Usługi PPOŻ

Nadzór

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  budynków są niezwykle rozbudowane i stosunkowo zawiłe. Niejednokrotnie korzystne jest zlecenie wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osobie posiadającej ugruntowaną wiedzę w tym temacie. Nasza firma oferuje usługi rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujące między innymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmach i instytucjach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, oferujemy pomoc od samego początku procesu związanego z powstaniem budynku. Na Państwa życzenie zajmiemy się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej w sposób gwarantujący wykonanie obiektu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami.
Oferujemy:

fire (1)
 • Weryfikację dokumentacji projektowej na etapie występowania o udzielenie pozwolenia na budowę
 • Nadzór inwestycyjny w trakcie całego procesu wznoszenia budynku
 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do eksploatacji

Opracowania

Niejednokrotnie właściciele i zarządcy obiektów zadają sobie pytanie czy ich budynki spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z opinii osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasza firma opracuje dla Państwa:

fire (1)
 • Analizę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu
 • Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocenę zagrożenia wybuchem
 • Scenariusz pożarowy
 • Inne opracowania w zależności od potrzeb.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą posiadającą stosowne uprawnienia nadane przez Komendanta Głównego PSP. Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy należy spełnić dwa warunki: posiadać min. 5 lat praktyki oraz zdać państwowy egzamin pisemny i ustny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego PSP. Zakres wiedzy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. podlega weryfikacji w okresach pięcioletnich. Istotą powołania do życia funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych było zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów przeciwpożarowych w projektach budowlanych  i instalacyjnych. W chwili obecnej, projekty większych obiektów wymagają obligatoryjnego uzgodnienia rzeczoznawcy, natomiast inne mogę być zatwierdzane dobrowolnie. Niezbędne jest również opiniowanie projektów instalacji przeciwpożarowych.

fire (1)
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadniane dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów,
 • opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Konserwacja i legalizacja gaśnic

Każda gaśnica lub inne urządzenie gaśnicze w celu prawidłowego działania wymaga okresowych przeglądów, konserwacji i ewentualnych remontów. Uwarunkowane jest to zarówno przepisami prawa (§3.3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 P0oz. 719, jak i wymaganiami technicznymi producentów sprzętu przeciwpożarowego. Brak oznakowania i dokumentów stwierdzających przeprowadzenie konserwacji i legalizacji gaśnic jest podstawą nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. W przypadku pożaru firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania za szkody wyrządzone przez pożar.

fire (1)

Legalizacji i przeglądom podlegają

 • Gaśnice proszkowe GP
 • Gaśnice śniegowe GS
 • Gaśnice wodno – pianowe GW i GWG
 • Agregaty proszkowe AP
 • Koce gaśnicze

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników. W zależności od rodzaju i wielkości budynku stosowanie niektórych zabezpieczeń jest obligatoryjnie wymagane przepisami przeciwpożarowymi lub może być dobrowolne.

Nasza firma oferuje Państwu możliwość zabezpieczenia obiektów w dowolne obecnie stosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Projektujemy i wykonujemy następujące instalacje:

fire (1)
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Oświetlenie awaryjne
 • Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • Grawitacyjne systemy oddymiania dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń
 • Mechaniczne systemy zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych
 • Urządzenia tryskaczowe i zraszaczowe
 • Instalacje wodociągowe z hydrantami wewnętrznymi 25, 33 i 52 oraz zaworami hydrantowymi 52.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

Ekspertyzy przeciwpożarowe są niejednokrotnie wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techiczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Nasza firma oferuje wykonanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

 • §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Opracowujemy dokumentację i występujemy w imieniu inwestorów do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach dotyczących zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych w trybie:

 • §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
 • §13 ust. 4 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Oferujemy również wykonanie dokumentacji i wystąpienie do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących obiektów związanych z przemysłem petrochemicznym, w tybie §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.