Gwarancja bezpieczeństwa potwierdzona certyfikatami!

FIRE-STAFF

Zarządzanie systemami oddymiania – przegląd i obowiązujące przepisy

Zarządzanie systemami oddymiania – przegląd i obowiązujące przepisy

Systemy oddymiania stanowią kluczowy element ochrony przeciwpożarowej budynków, zapewniając bezpieczeństwo ludzi i minimalizując potencjalne straty materialne. W niniejszym artykule omówimy rodzaje systemów oddymiania, wymagania prawne dotyczące ich stosowania, a także zagadnienia związane z projektowaniem, instalacją oraz eksploatacją tych systemów.

 

Rodzaje systemów oddymiania

W zależności od specyfiki budynku i wymagań prawnych, stosuje się różne rodzaje systemów oddymiania:

  1. Systemy oddymiania grawitacyjnego – opierają się na naturalnej różnicy gęstości między gorącymi gazami pożarowymi a chłodniejszym powietrzem zewnętrznym. Wykorzystują klapy dymowe i otwory napowietrzające do usuwania dymu i gorących gazów pożarowych z obiektu.
  2. Systemy oddymiania mechanicznego – wykorzystują wentylatory oddymiające, które wymuszają przepływ dymu i gorących gazów pożarowych. Stosowane są w przypadkach, gdy oddymianie grawitacyjne jest niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania.
  3. Systemy zapobiegające zadymieniu – mają na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się dymu do chronionych przestrzeni, takich jak drogi ewakuacyjne. Przykładem są systemy nadciśnieniowe, utrzymujące dodatnie ciśnienie w chronionych obszarach.

 

Wymagania prawne dotyczące systemów oddymiania

Projektowanie, instalacja i eksploatacja systemów oddymiania podlegają szeregowi wymagań prawnych i norm technicznych. Podstawowe regulacje w tym zakresie to:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – określa przypadki, w których stosowanie systemów oddymiania jest obowiązkowe, oraz wymagania dotyczące ich konstrukcji i parametrów działania.
  • Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 – zawierają szczegółowe wytyczne w zakresie projektowania i eksploatacji systemów oddymiania klatek schodowych.
  • Norma PN-EN 12101-6:2007 – określa wymagania dla systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

Przestrzeganie tych przepisów i norm jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów oddymiania i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

Projektowanie i instalacja systemów oddymiania

Proces projektowania i instalacji systemów oddymiania wymaga uwzględnienia szeregu czynników technicznych i formalnych. Kluczowe etapy to:

Dobór systemu oddymiania – rodzaj systemu powinien być dostosowany do specyfiki budynku, jego przeznaczenia, konstrukcji i potencjalnych zagrożeń pożarowych.

Opracowanie projektu – projekt powinien określać rozmieszczenie i parametry techniczne urządzeń, takich jak klapy dymowe, wentylatory czy otwory napowietrzające, a także ich integrację z systemem sygnalizacji pożaru.

Zatwierdzenie projektu – przed przystąpieniem do realizacji, projekt systemu oddymiania musi zostać zatwierdzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instalacja systemu – powinna być prowadzona przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem wszystkich wymagań technicznych i bezpieczeństwa.

 

Eksploatacja i konserwacja systemów oddymiania

Prawidłowe funkcjonowanie systemów oddymiania wymaga regularnej eksploatacji i konserwacji. Kluczowe działania w tym zakresie to:

Testy odbiorowe i okresowe – mają na celu sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu, w tym klap dymowych, wentylatorów, czujników czy centrali sterującej.

Bieżący nadzór nad stanem technicznym – obejmuje regularne przeglądy, czyszczenie i wymianę zużytych elementów, wykonywane przez przeszkolony personel.

Szkolenia dla personelu – osoby odpowiedzialne za obsługę systemu powinny być przeszkolone w zakresie jego codziennej obsługi oraz postępowania w przypadku pożaru.

 

Podsumowanie

Systemy oddymiania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga przestrzegania szeregu wymagań prawnych i norm technicznych, a także odpowiedniego projektowania, instalacji i eksploatacji. Regularne przeglądy, konserwacja i szkolenia personelu są niezbędne dla utrzymania systemów oddymiania w pełnej gotowości do działania. Tylko kompleksowe podejście do zarządzania systemami oddymiania pozwala na skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzi oraz minimalizację potencjalnych strat materialnych w przypadku pożaru.

Najnowsze
wpisy